:: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔ ( Khonkaen Primary Educational Service Area Office 4 ) ::

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

เกี่ยวกับเรา

140x140

My Office

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพป.ขอนแก่น เขต 4

140x140

สำนักงานเขตพื้นที่สุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT

140x140

ข้อมูลสารสนเทศ

สพป.ขอนแก่น เขต 4

ภาพกิจกรรม

“มีวินัย ใส่ใจบริการ ประสานความร่วมมือ ยึดถือคุณธรรม นำสู่ความเป็นเลิศ”

ระบบงาน สพฐ.

72x72
Smart Obec

ระบบสำนักงานอิเลกทรอนิกส์ สพฐ.

72x72
DMC

ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

72x72
B-Obec

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง

72x72
EMIS

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา

72x72
DLTV

Distance Learning Television

72x72
DLIT

Distance Learning Information Technology

ดาวน์โหลดเอกสาร

 • วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 ประกาศ สพป.ขก.4 เรื่องการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๒๔ สถาบันพระปกเกล้า :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563 ขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสำรวจความต้องการอบรมพัฒนาตนเองของข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ประกาศ สพป.ขก.4 เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง รับย้าย รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563 การส่งผลงานทางวิชาการ และประชาสัมพันธ์ “วารสารวิชาการ สพฐ. ปีที่ ๙ ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓" :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข่าวการฝึกอบรม :: โดย กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล


 •   >> หนังสือทั่วไป/แจ้งเวียนทั่วไปทั้งหมด <<
 • วันพุธ ที่ 1 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมใช้นำ้มันดีเซลหมุนเร็วB10 ทดแทนดีเซลหมุนเร็วB7 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม.7 และโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สุพรรณบุรี เขต2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.สมุทราสงคราม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563.pdf :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ลพบุรี เขต1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 17 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาขอนแก่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพม. 29 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.พะเยา เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวออนไลน์ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 63 :: โดย กลุ่มอำนวยการ


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์) :: โดย อนุบาลอุบลรัตน์
 • วันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 "ม่องถ่ายฮูป" :: โดย บ้านห้วยทรายศึกษา
 • วันพุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.๑/๔๒ :: โดย หนองโนวิทยาคาร
 • วันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การอบรม D-book :: โดย บ้านนาเรียง


 •   >> ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด <<
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 หนังสือรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันจันทร์ ที่ 9 มีนาคม 2563 คำร้องขอหนังสอรับรองการหักเงินเดือน :: โดย กลุ่มอำนวยการ
 • วันอังคาร ที่ 10 กรกฏาคม 2561 งานจากเขต ๙ :: โดย กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำขอมีบัตร :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเพิ่มวุฒิในทะเบียนประวัติ ก.พ.7 :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพฤหัสบดี ที่ 10 สิงหาคม 2560 แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มรายการในทะเบียนประวัติ :: โดย กลุ่มบริหารบุคคล
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน
 • วันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 การจัดตั้งงบประมาณปีงบ 2560 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง :: โดย กลุ่มนโยบายและแผน


 •   >> รายการดาวน์โหลดทั้งหมด <<
  fffffffffffffffffff